Regulamin sklepu internetowego otuLove

Sklep internetowy otuLove, prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz tradycyjnych pod adresem internetowym https://sklep.otulove.pl

Właścicielem sklepu jest Kamila Wojciechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio OtuLove z siedzibą w Olsztynie, ul. Puszkina 18/15,  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7391131163

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e- mail: kontakt@otulove.pl

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową

Pośrednik Płatności – serwis Przelewy24.pl, wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie

Produkt Elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, kurs on -line, wzory i opisy wykonania,  którego twórcą jest Sprzedawca. Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,

Produkt Tradycyjny – produkt materialny

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy otuLove, działający pod adresem  https://sklep.otulove.pl, prowadzony przez Sprzedawcę

Sprzedawca – Kamila Wojciechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio OtuLove  z siedzibą w Olsztynie, ul Puszkina 18/15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7391131163

II. Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż̇ detaliczną Produktów Elektronicznych i Produktów Tradycyjnych przedstawionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

3. Do dokonania zakupu w sklepie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków  technicznych. Wystarczającymi są:

a) dostęp do internetu

b) standardowa przeglądarka internetowa

c) aktywny adres e-mail

4. Do korzystania z produktu elektronicznego zakupionego w sklepie, poza wymaganiami wskazanymi w pkt 3, konieczna jest jeszcze przeglądarka plików .pdf.

5. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem

6. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo.

7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim

8. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich

9. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena produktów oraz ewentualny koszt dostawy wskazany na stronach sklepu

III. Składanie zamówienia

1. Zakupu produktów może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Polski.

2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

3. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy

4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać jeden lub kilka Produktów oferowanych w sklepie poprzez dodanie ich do koszyka

b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

c) wybrać formę dostawy zamawianych Produktów

d) podać dane odbiorcy zamówienia

e) wybrać formę płatności

f)  jeśli Klient chce otrzymać fakturę jako dowód zakupu Produktów objętych zamówieniem należy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dane do faktury w uwagach. Faktura zostanie doręczona Klientowi w formie elektronicznej,

g) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”

5. Zamówienie będzie uznane za złożone, jęli w formularzu zamówienia zawarte będą niezbędne dane pozwalające na identyfikację Kupującego – w szczególności adres e-mail. W przypadku, gdy dane będą niekompletne lub uniemożliwiające realizację zamówienia, sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzupełnienia. W przypadku braku możliwości kontaktu, zamówienie zostanie anulowane.

6. Każde zamówienie otrzymuje unikalny numer, pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego

7. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

8. Zawarcie umowy następuje w momencie skutecznego dokonania płatności przez Kupującego.

IV. Formy płatności i dostawy

1. W sklepie są dostępne następujące formy płatności:

a) Przelew na rachunek bankowy

b) PayPal

c) Szybka płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24

2. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inną możliwość w Sklepie.

3. Dostępne formy i koszt dostawy Produktów Tradycyjnych są wskazane przy poszczególnych produktach

4. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.

V. Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, w treści potwierdzenia zamówienia umieszczony będzie odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie.

3. Sprzedawca oświadcza, iż̇ maksymalny termin realizacji zamówienia obejmującego Produkty Tradycyjne nie powinien przekroczyć 5 dni, z wyjątkiem sytuacji chwilowego braku zamówionych Produktów Tradycyjnych w Sklepie. W takiej sytuacji Klient zostanie o tym poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej w celu ustalenia, czy zgadza się na wydłużenie czasu dostawy. Istnieje również możliwość częściowej realizacji zamówienia (wysyłkę tych produktów, które są dostępne). Jeśli żadna z tych opcji Kupującemu nie odpowiada, ma prawo do rezygnacji z zamówienia, bez ponoszenia kosztów.

4. Wysyłka zamówienia obejmującego Produkty Tradycyjne realizowana jest w formie wybranej podczas składania zamówienia.

5. Przed odebraniem przesyłki z Produktami Tradycyjnymi od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

6. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub nie może pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

VI. Produkty Elektroniczne

1. Każdy Produkt Elektroniczny dostępny w Sklepie jest dokładnie opisany, a w szczególności wskazane są wymagania techniczne, jakie musi spełniać urządzenie Klienta, by mógł on korzystać z Produktu Elektronicznego. Wymagania te mogą być różne ze względu na rodzaj Produktu Elektronicznego. W razie wątpliwości co do wymagań technicznych, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.

2. Produkty Elektroniczne mogą być dostępne w różnych wariantach. Każdemu wariantowi odpowiada inna cena, każdorazowo wskazana przy danym wariancie.

VII. Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów Tradycyjnych.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-mail wysłana na adres kontakt@otulove.pl).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić na swój koszt produkt przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów do Konsumenta, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

6. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Kupujący zgodził się na przesłanie Produktu Elektronicznego (treści cyfrowych) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

VIII. Rękojmia Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad i jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia).

2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@otulove.pl podając dane pozwalające na identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

3. Po otrzymaniu kompletnej reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

4. Gotowy formularz reklamacyjny do POBRANIA

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail kontakt@otulove.pl .

IX. Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.

3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.

7. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

8. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

Szczegółowa polityka prywatności 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi:
  3. a)  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  4. b)  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
  5. c)  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej https:// www.uokik.gov.pl.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

 

data publikacji regulaminu 25 maja 2018 r.